Algemene Voorwaarden U-diet

handelsnaam van Metabolic Balance Sciences BV

Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024

  1. Algemeen
   1. U-diet (hierna “het programma”) wordt aangeboden door Metabolic Balance Sciences BV (MBS) gevestigd te Zuidersingel 113-G, 2651 AH, Berkel en Rodenrijs.
   2. Door gebruik te maken van het programma stemt de deelnemer ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

   

  1. Toegang en Registratie
   1. Om toegang te krijgen tot het programma moet de deelnemer zich registreren en accurate persoonlijke gegevens verstrekken.
   2. De deelnemer is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar inloggegevens waar van toepasing.

   

  1. Diensten
   1. Het programma biedt online dieet- en gezondheidsdiensten.
   2. De resultaten van het programma kunnen variëren en zijn afhankelijk van de inzet van de deelnemer.

   

  1. Betaling
   1. De kosten van het programma en betalingsvoorwaarden worden vermeld op de website.
   2. Betalingen zijn niet-restitueerbaar, tenzij anders vermeld.
   3. Voortijdige beëindiging van het programma door de gebruiker geeft geen recht op (deel) restitutie. Eventueel resterende betalingen zijn evenwel opeisbaar.

   

  1. Looptijd en opzeggen
   1. Na de op de website vermelde looptijd van het gevolgde programma wordt de overeenkomst stopgezet.
   2. Bij opzegging vóór het einde van de overeengekomen looptijd, is deelnemer evenwel het volledige bedrag verschuldigd.
   3. Bij overlijden van de deelnemer wordt deelname aan het programma beëindigd nadat U-diet bericht heeft ontvangen aangaande het overlijden van de deelnemer.
   4. Vakantie, verblijf of opleiding in het buitenland zijn geen geldige reden om het programma te beindigen vóór de looptijd is beëindigd.

   

  1. Bedenktijd
   1. Een deelnemer mag deelname aan het programma beëindigen binnen 28 dagen na aanvang wanneer deze vindt dat het programma niet voldoet aan de verwachting. Er vindt geen restitutie plaats van de administratieve bijdrage noch van de kosten voor het programma over de eerste maand.

   

  1. Klachtenregeling
   1. Klachten over de uitvoering moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij U-diet.
   2. Indiening van klachten kan schriftelijk, per e-mail, of via het contactformulier op de website en telefonisch geschieden.
   3. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door U-diet binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   4. De consument dient U-diet in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

   

  1. Geschillen
   1. Op overeenkomsten tussen de U-diet en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. Wanneer er in onderling overleg geen oplossing van een geschil wordt bereikt, kunt u voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil ook gebruik maken van het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/consumers/odr

   

  1. Data
   1. Data aangaande de deelnemer wordt door het programma verzameld en geanalyseerd ter verbetering van de dienstverlening. De data zal conform de privacy verklaring geanonimiseerd behandelt worden. Verkregen inzichten behoren tot het intellectueel eigendom van Metabolic Balance Sciences BV.

   

  1. Delen van gegevens met Derden
   1. Metabolic Balance Sciences BV deelt de door de deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend met de aan de U-diet verbonden diëtisten voor de uitvoering van het programma.

   

  1. Gebruiksbeperkingen
   1. Het is de deelnemer niet toegestaan om de verkregen informatie en materialen voor commerciële doeleinden te gebruiken.
   2. Het is de deelnemer niet toegestaan om ongeautoriseerde toegang tot het programma te verkrijgen of het systeem te verstoren.

   

  1. Gedragscode
   1. Deelnemers aan het programma dienen elkaar met respect te behandelen.
   2. Respectloos gedrag, waaronder beledigingen, intimidatie of discriminatie, is strikt verboden.
   3. Deelnemers gaan zorgvuldig om met de verstrekte informatie en gebruiken deze uitsluitend voor persoonlijke doeleinden.
   4. Het verspreiden van ongeautoriseerde informatie over medegebruikers is niet toegestaan.
   5. Het plaatsen van ongepaste, beledigende of aanstootgevende inhoud op U-diet is verboden.
   6. Deelnemers vermijden gedrag dat als ongepast kan worden beschouwd, met inbegrip van spam, phishing en bedreigingen.
   7. Deelnemers respecteren de privacy van anderen en onthouden zich van het delen van persoonlijke informatie van derden zonder toestemming.
   8. Deelnemers melden onmiddellijk elke vorm van ongeautoriseerde toegang, beveiligingslekken of verdachte activiteiten aan Metabolic Sciences BV.
   9. Deelnemers streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de U-diet community door het delen van nuttige informatie en ondersteuning.
   10. Het misbruik maken van U-diet functionaliteiten, zoals het plaatsen van valse informatie of het manipuleren van resultaten, is strikt verboden.

   

  1. Aansprakelijkheid
   1. Het programma biedt geen garanties met betrekking tot specifieke resultaten.
   2. Het programma is gericht op het verbeteren van het persoonlijke welzijn en mag geenszins worden opgevat als medisch advies.
   3. De deelnemer begrijpt dat het gebruik van het programma op eigen risico is.
   4. Het programma is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte informatie.

   

  1. Intellectueel Eigendom
   1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het programma en de verstrekte materialen blijven eigendom van Metabolic Balance Sciences BV.
   2. Het is de deelnemer niet toegestaan om zonder toestemming van Metabolic Balance Sciences BV materiaal te kopiëren, verspreiden of wijzigen.

   

  1. Wijzigingen in de Voorwaarden
   1. Metabolic Balance Sciences BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
   2. Gewijzigde voorwaarden worden op de website geplaatst en zijn van kracht vanaf de datum van publicatie.

   

  1. Beëindiging
   1. Metabolic Balance Sciences BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot het programma op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen.
   2. Bij schending van deze gedragsclausule behoudt Metabolic Sciences BV zich het recht voor om de toegang tot U-diet op elk moment te beëindigen.

   

  1. Toepasselijk recht
   1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
   2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

   

  Door gebruik te maken van het programma verklaart de deelnemer deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via onze contactpagina.