U-diet app

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het U-diet spant zich in de inhoud van de U-diet-app en website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen. Desondanks kan U-diet op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de U-diet-app en website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. U-diet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de U-diet-app en website.

 

Geen medisch advies

De U-diet-app en website geven geen medisch advies.

De inhoud van de U-diet-website en app is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of diëtist aan de patiënt wordt verstrekt.

 

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de U-diet-website en app komen toe aan het Erasmus MC en Metabolic Balance Sciences B.V.. Niets uit de inhoud van deze website en app mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Erasmus MC en Metabolic Balance Sciences B.V..

Laatste Update: 09/09/2022